general terms and conditions

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met GOUDWERK BVBA aangegane overeenkomsten en bevatten zij onder andere de rechten en verplichtingen van de Klant als die van GOUDWERK BVBA. De Klant verklaart dat hij/zij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst met GOUDWERK BVBA kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van GOUDWERK BVBA (o.a. gepubliceerd op www.daisyverheyden.be) en deze op uitdrukkelijke wijze goedkeurt en aanvaardt. Deze verklaring van voorafgaandelijke kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding gebeurt door de "internet klant" via elektronische confirmatie, en door de "niet-internet klant" vanaf het moment van instemming met de offerte en de daaropvolgende betaling van het overeengekomen bedrag.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door GOUDWERK BVBA, Sint-Sebastiaansstraat 22, 8400 Oostende, België, BTW BE 0867.351.729, RPR Oostende.

Artikel 1. DEFINITIE, TOEPASSINGSSFEER EN VOORWERP

1.1. Definities

GOUDWERK: GOUDWERK BVBA, onderneming met zetel te 8400 OOSTENDE, Sint-Sebastiaansstraat 22, BTW BE 0867.351.729, RPR Oostende, tevens handelend onder de handelsnamen DAISY VERHEYDEN, www.daisyverheyden.be

Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GOUDWERK BVBA in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan; Consument Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt; Klant: elke persoon die zich de toegang verschaft tot de website(s) van GOUDWERK BVBA en die al dan niet in een contractuele relatie met GOUDWERK BVBA staat of komt te staan; Persoon: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een feitelijke vereniging; Producten: het onderwerp en voorwerp van een of meerdere overeenkomsten; Prijzen en/of prijsvermelding op de website: De eenvoudige (prijs)vermelding van een product op de website(s) van GOUDWERK BVBA houdt nooit een definitief aanbod in. Daarom kan de Klant hieruit geen rechten ontlenen. (zie hierna Producten met vaste prijsvermelding, Producten met indicatieve prijsvermelding, Gegarandeerde vaste prijs en art. 1.4. Algemene Voorwaarden) Producten met vaste prijsvermelding: De term ‘producten met vaste prijsvermelding' in huidige Algemene Voorwaarden verwijst enkel en alleen naar het feit dat het beschikbare product een (redelijk) stabiele marktprijs kent en er aldus weinig tot geen prijsschommelingen zullen plaatsvinden tussen de eenvoudige (prijs)vermelding van het product op de website(s) van GOUDWERK BVBA en de uiteindelijke prijs die voorkomt in het aanbod van GOUDWERK BVBA (zie hierna Producten met indicatieve prijsvermelding, Gegarandeerde vaste prijs en art. 1.4. Algemene Voorwaarden) Producten met indicatieve prijsvermelding: De term ‘producten met indicatieve prijsvermelding' in huidige Algemene Voorwaarden verwijst enkel en alleen naar het feit dat het beschikbare product geen stabiele marktprijs kent en dus onderhevig is aan (constante) prijsschommelingen op de markt, dit ten gevolge van de aard van de grondstoffen (bv. zeldzame diamantcomponenten, edm…) of de compositie van het beschikbare product (bv. in geval van of op maat aangevraagde designs). Dit houdt in dat er prijsschommelingen kunnen plaatsvinden tussen de eenvoudige (prijs)vermelding van het product op de website(s) van GOUDWERK BVBA en de uiteindelijke prijs die voorkomt in het aanbod van GOUDWERK BVBA (zie hierna Gegarandeerde vaste prijs en art. 1.4. Algemene Voorwaarden) Gegarandeerde vaste prijs: De prijs die wordt vermeld in het aanbod van GOUDWERK BVBA dat aan de Klant wordt overgemaakt. Deze prijs is een (gegarandeerde) vaste prijs en is bindend voor GOUDWERK BVBA, voor zolang het aanbod geldt (zie verder art. 1.4. Algemene Voorwaarden). Website(s): de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door GOUDWERK BVBA beheerd worden: www.daisyverheyden.be

1.2. Toepassingssfeer

Website en verkooppunten van GOUDWERK BVBA Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website(s) van GOUDWERK BVBA, alle aanbiedingen van GOUDWERK BVBA (via website en de verkooppunten), alsmede op alle met GOUDWERK BVBA aangegane overeenkomsten en bevatten onder meer de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Klant als voor GOUDWERK BVBA Afwijkingen Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze werd overeengekomen met GOUDWERK BVBA In voorkomend geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. Eigen (algemene en/of factuur-)voorwaarden van de Klant In het geval dat de Klant over eigen (algemene en/of factuur-)voorwaarden beschikt, zijn deze niet van toepassing op de met GOUDWERK BVBA afgesloten overeenkomsten.

1.3. Voorwerp, aanbiedingen en vergissingen

Eigen label – Auteursrechtelijke bescherming DAISY VERHEYDEN brengt onder haar eigen naam en label een hoogstaande en kwaliteitsvolle collectie van sierraden en juwelen uit. Deze collectie wordt aangeboden en tentoongesteld via de website(s) en de specifieke verkooppunten zoals die op de website(s) van GOUDWERK BVBA worden vermeld. Alle onder de naam en het label van Daisy Verheyden vervaardigde sierraden en juwelen zijn beschermd door nationale en internationale wetten (o.a. intellectuele rechten) en behoren GOUDWERK BVBA toe. Het is verboden de (handels-)naam ‘DAISY VERHEYDEN' en/of ‘GOUDWERK BVBA' alsmede de onder het label van Daisy Verheyden vervaardigde sierraden en juwelen, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Bij miskenning door de Klant van deze intellectuele rechten, en andere rechten van GOUDWERK BVBA, verbindt de Klant zich ertoe GOUDWERK BVBA te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van GOUDWERK BVBA of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

1.4. Totstandkoming van een overeenkomst

Aankoop via de website(s) van GOUDWERK BVBA door een Internet Klant Aankoopintentie Vooraleer er sprake kan zijn van een overeenkomst tussen de Internet Klant en GOUDWERK BVBA dient de Klant vooreerst een bepaald product aan te vinken en de door GOUDWERK BVBA gevraagde gegevens in te vullen. Hierdoor maakt de Klant louter en alleen zijn intentie kenbaar om een welbepaald product eventueel aan te kopen. Naast de producten met vaste prijsvermelding (zie art. 1.1 Definities) kan de klant ook kiezen voor producten met indicatieve prijsvermelding (zie art. 1.1 Definities).

Aanbod & orderbevestiging: Op het moment dat de Klant zijn/haar aankoopintentie bekend maakt, zal GOUDWERK BVBA voor de beschikbare producten van GOUDWERK BVBA die een vaste prijsvermelding kennen (zie art. 1.1 Definities), aan de Klant ogenblikkelijk een concreet aanbod doen Voor de producten met indicatieve prijsvermelding (zie art. 1.1 Definities) zal GOUDWERK BVBA aan de Klant binnen maximaal tien (10) dagen een aanbod – via e-mail - overmaken dat zo goed als mogelijk aansluit bij de aankoopintentie van de Klant. Dit aanbod impliceert dat vanaf het versturen van de e-mail naar de klant het betreffende product gedurende 5 werkdagen op de website zal weergegeven worden met een gegarandeerde vaste prijs (zie art. 1.1 Definities). De klant zal dus vanaf dan – gedurende een maximale periode van 5 werkdagen - het betreffende product kunnen aankopen aan een gegarandeerde vaste prijs, exact volgens dezelfde aankoopprocedure zoals hierboven aangegeven voor de andere producten met vaste prijsvermelding.

Duur van het aanbod & bijhorende orderbevestiging: Elk aanbod door GOUDWERK BVBA naar de Klant gebeurt onder voorwaarden. Elk aanbod is slechts gedurende vijf (5) werkdagen geldig en dit vanaf het overmaken van het aanbod door GOUDWERK BVBA aan de Klant. Indien binnen deze termijn geen overeenkomst tot stand komt en GOUDWERK BVBA geen betaling, noch de bevestiging van de betaling (via overschrijving) heeft ontvangen, heeft GOUDWERK BVBA het recht om ofwel een verlenging van het aanbod toe te staan, ofwel het aanbod – zonder melding aan de klant – als geannuleerd te beschouwen. Dus enkel gedurende deze periode wordt zowel het product als de vooropgestelde prijs zoals vermeld in het aanbod gegarandeerd.

Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod voorbehoudloos heeft aanvaard, uitdrukkelijk verklaart dat hij/zij de Algemene Voorwaarden van GOUDWERK BVBA heeft gelezen en goedgekeurd en GOUDWERK BVBA een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd. In het geval dat het aanbod via de Website(s) van GOUDWERK BVBA is gedaan wordt de orderbevestiging per e-mail overgemaakt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen de Klant en GOUDWERK BVBA voorziet steeds in een uitdrukkelijk ontbindend beding. (zie hierna)

Uitdrukkelijk ontbindend beding: Elke overeenkomst die wordt aangegaan met GOUDWERK BVBA gebeurt onder het uitdrukkelijk ontbindend beding van betaling van de prijs binnen de vooropgestelde periode. GOUDWERK BVBA beroept zich hiervoor voor zoveel als nodig op art. 1184 B.W. Indien GOUDWERK BVBA geen betaling of bevestiging van betaling van de klant heeft ontvangen uiterlijk 5 werkdagen na het overmaken van het aanbod door GOUDWERK BVBA, kan GOUDWERK BVBA de overeenkomst op éénzijdig wijze ontbinden en dit zonder enige melding aan de klant.

Geldige overeenkomst: In het geval dat het aanbod via de Website(s) tot stand is gekomen, verklaren de Klant en GOUDWERK BVBA op uitdrukkelijk wijze dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Partijen verklaren dat het ontbreken van een gewone (fysieke) handtekening geen afbreuk doet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van GOUDWERK BVBA gelden hierbij als bewijs.

Verbreking van overeenkomst: Om misbruik te vermijden zullen, in het geval dat de Klant de gemaakte overeenkomst wenst te verbreken voordat het product geleverd is, een waardevermindering en gemaakte administratiekost worden aangerekend. Dit bedrag zal worden afgetrokken van de terugbetaling van het totaal door de klant betaalde bedrag.

Zoals dat geldt voor zijn standaard producten, streeft GOUDWERK ernaar om op maat gemaakte producten van hoge kwaliteit te leveren tegen de best mogelijke prijs/kwaliteitverhouding. Voor het ontwerp staat Daisy Verheyden garant voor het vakmanschap bij het vervaardigen van juwelen op maat.

Aan het einde van het productieproces kunnen we echter nog zolang als mogelijk kleine aanpassingen uitvoeren. Uiteindelijk beslist de goudsmid (waarvan de keuzes en handelingen telkens door de kwaliteitsstandaarden zoals stevigheid, veiligheid en duurzaamheid bepaald worden) of het mogelijk is om kleine aanpassingen uit te voeren. Wanneer kleine aanpassingen mogelijk zijn, maar deze kosten met zich meebrengen, zullen wij deze steeds aan de klant voorleggen voor goedkeuring.

In het kader van op maat gemaakte juwelen is GOUDWERK steeds gerechtmatigd noodzakelijke aanpassingen te maken aan het juweel in het kader van techniciteit, duurzaamheid, veiligheid, draagbaarheid.

Tot slot, in het specifieke geval dat de Klant slechts een gedeeltelijk bedrag van het totale aankoop bedrag heeft betaald en GOUDWERK reeds begonnen is met het productieproces van een op maat gemaakt juweel of de aankoop van een niet standaard aangeboden diamant, dan is GOUDWERK gerechtigd om het contract eenzijdig te beïndigen indien de klant het resterende bedrag van het totale aankoopbedrag niet betaalt binnen de door GOUDWERK afgesproken en aanvaarde termijnen. In dit specifieke geval heeft GOUDWERK recht op een schadevergoeding van 40% van het totale aankoop bedrag, waarbij uiteraard het reeds betaalde gedeeltelijke bedrag niet-restitueerbaar is en als onderdeel van de verschuldigde schadevergoeding wordt beschouwd. Aankoop via de verkooppunten van GOUDWERK BVBA door een Niet Internet Klant Een overeenkomst tussen de Klant en GOUDWERK BVBA komt tot stand nadat de Klant het aanbod van GOUDWERK BVBA heeft aanvaard en heeft verklaard dat hij/zij de Algemene Voorwaarden van GOUDWERK BVBA heeft gelezen en goedgekeurd.

De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van GOUDWERK BVBA geschiedt door de effectieve ondertekening van de factuur, voorafgegaan met de door de Klant geschreven vermelding ‘voor gelezen en goedgekeurd'.

In dit geval wordt, behoudens anders overeengekomen tussen de partijen, het product onmiddellijk betaald en vervolgens afgeleverd. GOUDWERK BVBA verwijst dienaangaande naar de bepalingen van het artikel 4 van huidige Algemene Voorwaarden.

1.5. Welke materialen & diamanten worden door GOUDWERK gebruikt?

GOUDWERK werkt uitsluitend met 18 karaat goud (75% goud) - legering ‘au750’ en platina 950 (95% platina) - legering ‘pt950’.

GOUDWERK biedt enkel 100% natuurlijke diamanten aan. M.a.w. geen "lab grown", geen behandelde, geen artificiële en geen in helderheid versterkte diamanten.

GOUDWERK verwerkt alleen hoogwaardige diamanten in haar juwelen. Tevens krijgt U standaard bij elk GOUDWERK juweel dat een diamant gelijk aan of groter dan 0.5 karaat bevat een certificaat van een erkend labo dat de 4C’s van uw diamant beschrijft.

Wat betreft artikelen met een gepersonaliseerd karakter en specifiek diamanten met een kwaliteit die afwijkt van wat wij standaard aanbieden, biedt GOUDWERK haar klanten de mogelijkheid om duidelijk en proactief een lijst met specificaties mee te delen. GOUDWERK stelt haar voorstel op basis van alle informatie verkregen van de klant. Als GOUDWERK niet in staat is aan een bepaalde specificatie van de klant te voldoen, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden in het voorstel dat naar de klant verstuurd wordt. GOUDWERK zal haar voorstel opstellen op basis van de objectieve informatie vermeld op het diamant certificaat, hierna de eigenschappen van de diamant genoemd. Als de klant niet duidelijk een precieze voorkeur uit voor bepaalde diamanteigenschap, zal het voorstel opgesteld worden zonder rekening te houden met deze bepaalde diamanteigenschap.

GOUDWERK toont en verkoopt enkel diamanten die goedgekeurd zijn door de klant en reeds vooruitbetaald werden (enkel via overschrijving, niet contant). Van zodra GOUDWERK een bewijs heeft ontvangen van de bankoverschrijving, wordt dit beschouwd als een akkoord om de diamant (of het diamantjuweel) te kopen en is de aankoop onomkeerbaar.

1.6. Wat is het standpunt van GOUDWERK tegenover conflict-(bloed-)diamanten?

Conflict diamanten zijn diamanten uit conflictgebieden waarbij milities diamanten proberen te gebruiken om hun activiteiten te financieren. Om deze diamanten te weren van de wereldmarkt werd in het Kimberley proces afgesproken om de herkomst van diamanten uit conflict gebieden te controleren en te certificeren.

Het Kimberley Process is dus een internationaal systeem dat de handel van diamanten regelt om te verzekeren dat ze afkomstig zijn uit conflictvrije gebieden. Het Kimberley Certificate geeft aan dat het geen 'conflict' diamant is. In 2008 werd berekend dat de handel voor 99.9% bestaat uit niet-conflict diamanten.

Uiteraard heeft GOUDWERK NV een zero-tolerantie beleid ten aanzien van conflictdiamanten. Wij kopen enkel diamanten aan bij de meest gerespecteerde diamantfabrikanten, die in overeenstemming handelen met de normen opgelegd door het Kimberley-proces.

Artikel 2. PRODUCTBESCHRIJVING EN BESCHIKBAARHEID

2.1. Voorraad en aanbiedingen

De producten die op de website(s) van GOUDWERK BVBA zijn beschreven en afgebeeld geven een overzicht weer van het volledige gamma van GOUDWERK BVBA. De (prijs)vermelding van een product op de website(s) van GOUDWERK BVBA houdt geen definitief aanbod in. De loutere wilsuiting van de Klant om zich een product aan te schaffen en/of te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst met GOUDWERK BVBA tot stand te brengen. GOUDWERK BVBA verwijst voor zoveel als nodig naar haar artikel 1.4. van huidige Algemene Voorwaarden. GOUDWERK BVBA streeft ernaar om de grondstoffen die nodig zijn om de op haar website(s) aangeboden en tentoongestelde producten te vervaardigen, voldoende in voorraad te houden. Desalniettemin kan GOUDWERK BVBA niet garanderen dat het product dat de Klant wenst te verwerven, kan worden geleverd. De Klant kan steeds contact (telefonisch of e-mail) opnemen met GOUDWERK BVBA, om na te gaan of een bepaald product in voorraad is. In elk geval streeft GOUDWERK BVBA naar best vermogen om de gewenste grondstoffen en het gevraagde eindproduct binnen de kortst mogelijke termijn te vervaardigen en te leveren. In geval van onbeschikbaarheid van het product of de onmogelijkheid om het product te produceren, zelfs wanneer de (potentiële) Klant reeds geld heeft overgemaakt via bankoverschrijving of credit card (en hierbij zijn aankoopintentie bekrachtigt), bindt dit GOUDWERK niet te leveren en kan GOUDWERK nog steeds beslissen om hetzelfde bedrag terug te betalen. Natuurlijk verplicht GOUDWERK zich ertoe zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen.

Betreffende verkoop van gekleurde stenen (robijnen, saffieren, smaragden,...) is de vermelding van afmetingen, caratage van de desbetreffende ste(e)n(en) zo accuraat mogelijk maar wel steeds indicatief. De afbeeldingen van gekleurde stenen op de website of doorgestuurd via offerte, worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk afgebeeld. Daarbij is het mogelijk dat de kleur lichtjes kan afwijken door factoren zoals lichtinval, kunstlicht van de afgebeelde kleur.

2.2. Vergissingen en verschrijvingen

De op de website(s) van GOUDWERK BVBA weergegeven informatie, afbeeldingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de website(s), telefonisch of via e-mail of chat worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. GOUDWERK BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid, vergissingen, verschrijvingen en/of weglating van informatie op de website of bij een op maat gemaakte offerte. Zelfs wanneer de (potentiële) Klant reeds geld heeft overgemaakt via bankoverschrijving of credit card (en hierbij zijn aankoopintentie bekrachtigt), bindt dit GOUDWERK niet te leveren en kan GOUDWERK nog steeds beslissen om hetzelfde bedrag terug te betalen. Natuurlijk verplicht GOUDWERK zich ertoe zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen. Mocht de Klant geconfronteerd worden met bepaalde onduidelijkheden, dan kan hij/zij steeds contact opnemen met een vertegenwoordiger van GOUDWERK BVBA. De contactgegevens van GOUDWERK BVBA staan verder in deze Algemene Voorwaarden en op de website(s) vermeld. Indien de prijs, weergegeven in het aanbod, voor een bepaald product afwijkt van de werkelijke prijs, dan zal een vertegenwoordiger van GOUDWERK BVBA vooraleer de aangekochte goederen worden verzonden de Klant contacteren en hem/haar de mogelijkheid laten het verschil in prijs te betalen aan GOUDWERK BVBA, dan wel af te zien van het aangekochte goed. GOUDWERK BVBA verontschuldigt zich voor het eventuele ongemak dat hieruit zou kunnen voortvloeien.

2.3. Afbeeldingen

De afbeeldingen van de producten op de website(s) van GOUDWERK BVBA worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk weergegeven. Om de Klant in staat te stellen om een product van dichtbij te kunnen bekijken kan het gebeuren dat bepaalde producten groter of kleiner worden afgebeeld dan in werkelijkheid. De Klant moet daarenboven steeds rekening houden met het feit dat elk scherm anders staat ingesteld waardoor een afbeelding en de kleur lichtjes kunnen afwijken.

2.4. Beschikbaarheid

Op de website(s) van GOUDWERK BVBA kan de Klant nagaan welke producten er beschikbaar zijn. De gegevens met betrekking tot een bepaald product (o.a. de prijs) wijzigen dagdagelijks en houden geen enkele verbintenis in. In geval van onbeschikbaarheid van het product of de onmogelijkheid om het product te produceren, zelfs wanneer de (potentiële) Klant reeds geld heeft overgemaakt via bankoverschrijving of credit card (en hierbij zijn aankoopintentie bekrachtigt), bindt dit GOUDWERK niet te leveren en kan GOUDWERK nog steeds beslissen om hetzelfde bedrag terug te betalen. Natuurlijk verplicht GOUDWERK zich ertoe zo spoedig mogelijk de reden van terugbetaling mee te delen.

2.5. Bepaling en keuze van de juiste ringmaat

Eenmaal de ringmaat door de klant is bepaald, zijn de keuze en bestelling van de juiste ringmaat de verantwoordelijkheid van de klant en niet van GOUDWERK. Deze regel geldt voor alle middelen om de ringmaat op te meten, ook voor de opname van de ringmaat met standaard metalen ringmeter in onze galerie. Zelfs in het laatstgenoemde geval, het advies van onze adviseurs in acht genomen, blijft de keuze van de ringmaat voorbehouden aan de klant en is de klant als enige verantwoordelijk voor zijn keuze. De klant dient zijn keuze te nemen volgens zijn eigen goeddunken (bv. Een net iets grotere of kleinere maat etc...). Daarbovenop, gezien de grote verscheidenheid in vorm en stijl van ringen met de artisanale aard van het product in acht genomen, is GOUDWERK in geen enkel geval in staat te garanderen dat de dikte van het metaal van het afgewerkt product 100% overeenstemt met de demonstratiemodellen (die beschikbaar worden gesteld in de showroom), die gezien het verschil tussen de modellen, lichte verschillen kunnen vertonen aangaande de ringmaat. GOUDWERK kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor klachten aangaande de bestelling van de foute ringmaat en zal de kosten van het terugzenden en de maataanpassing niet op zich nemen. Deze kosten zijn altijd ten laste van de klant.

Artikel 3. PRIJZEN, BETAALMETHODEN EN BETALING

3.1. Prijzen

Prijzen zijn niet negotieerbaar. Eenmaal de overeengekomen prijs betaald is (volledig of via deelbetaling), is de prijs een vaststaand gegeven dat niet meer veranderd kan worden, ongeacht welke reden (promotie, etc) de klant opgeeft. Prijzen uitgedrukt in €, $, £, CHF, CNY, HKD of JPY. De prijzen op de website(s) van GOUDWERK BVBA zijn uitgedrukt in €, $, £, CHF, CNY, HKD of JPY.

Prijsoverzicht en transparantie Algemeen: GOUDWERK BVBA garandeert dat het aanbod van GOUDWERK BVBA een correct en transparant overzicht weergeeft van de prijs en al haar onderdelen van de door GOUDWERK BVBA aangeboden producten. Kosten verbonden aan betaalmethoden: Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden (zie art. 3.2. hierna) gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de (eventuele) kosten. Dit wordt eveneens duidelijk aan de Klant meegedeeld. Berekening van de kosten: De kosten met betrekking tot de B.T.W., lokale taksen, import- en exportheffingen en leveringskosten worden berekend aan de hand van de plaats waar het aangekochte product zal worden geleverd.

Internet Klant: De Klant is de prijs verschuldigd die GOUDWERK BVBA in haar aanbod conform artikel 1.4. van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant heeft overgemaakt. Niet internet Klant: De Klant is de prijs verschuldigd die GOUDWERK BVBA op haar factuur vermeldt.

Fouten in de prijsopgave Mochten er zich kennelijke (manipulatie-)fouten in het aanbod voordoen, zoals, maar niet uitsluitend, evidente onjuistheden, kunnen deze ook na de totstandkoming van de overeenkomst door GOUDWERK BVBA worden gecorrigeerd. GOUDWERK BVBA verwijst voor zoveel als nodig naar haar art. 1.3. ‘Vergissingen en verschrijvingen' en art. 1.4. van de Algemene Voorwaarden.

De prijsofferte Van zodra de Klant een aankoopintentie heeft bekendgemaakt zal GOUDWERK BVBA een aanbod doen waarbij het toepasselijke BTW-tarief wordt vermeld en verrekend. GOUDWERK BVBA verwijst voor zoveel als nodig naar art. 1.4. van huidige Algemene Voorwaarden. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van GOUDWERK BVBA In geval van levering buiten de EG kan de klant op het moment van de levering gevraagd worden de import- en exportheffingen of ander lokale taksen te betalen. Wat is vervat in de op www.daisyverheyden.be geafficheerde prijzen? Prijzen en lokale taksen verschuldigd aan GOUDWERK, hangen af van van het land van bestemming (land naar waar de aangekochte artikelen dienen geleverd te worden).

Artikel 4. DE LEVERINGSMODALITEITEN

4.1. Algemeen Met “levering” bedoelen we, tenzij anders gedefinieerd, de eerste levering aan de klant bij een aankoop. GOUDWERK BVBA neemt de verzendingskosten en verzekeringskosten van deze eerste levering op zich. Terugzendingen, 2de of latere leveringen na aanpassingen of reparaties vallen onder verantwoordelijkheid van de klant. GOUDWERK BVBA gaat slechts over tot het verzenden van het aangekochte product eenmaal zij de betaling of minstens de bevestiging van de betaling heeft ontvangen en dit in overeenstemming met art. 1.3. en 1.4. van de Algemene Voorwaarden. Aankopen via de website(s) van GOUDWERK BVBAworden verzonden over de hele wereld. GOUDWERK BVBA doet beroep op gerenommeerde transportbedrijven die een groot aanzien genieten voor het verzenden van kostbare producten. Afhankelijk van de leveringsplaats worden de aangekochte producten verzonden door de volgende ondernemingen: Fed-Ex, UPS, DHL of De Post (uitzonderlijk door andere expediteurs) Indien GOUDWERK de leveringstermijn die het garandeert niet kan respecteren, heeft u als klant het recht om af te zien van uw aankoop van het op www.daisyverheyden.be weergegeven product.

4.2. Leveringstermijn

Berekening van de termijn De geschatte tijd is afhankelijk van enerzijds de leveringsplaats en anderzijds de aard van het aangekochte product. De genoemde leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De geschatte leveringstermijn wordt meegedeeld in het aanbod en in de orderbevestiging die aan de Klant wordt overgemaakt.

Vertraging in de levering(stermijn) GOUDWERK BVBA tracht de opgelopen vertragingen telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden. GOUDWERK streeft naar excellentie wat betreft de leveringstijden. Een vertraging tijdens de levering is altijd een mogelijkheid en valt daarom buiten onze controle.

4.3. Leveringsadres

Leveringen vinden plaats in de specifieke verkooppunten, zoals die op de website(s) van GOUDWERK BVBA worden vermeld, na betaling door de klant of op het door de Klant op het ogenblik van het ondertekenen van de factuur opgegeven adres. Indien de Klant het aangekochte product niet onmiddellijk in ontvangst kan nemen en tussen partijen wordt overeengekomen om het aangekochte product te verzenden, dan kan de Klant op het ogenblik van het aanbieden van de levering van het aangekochte product verzocht worden om een handtekening te plaatsen op de leveringsbon.

4.4. Opvolging van verzending

Refertenummer Wanneer het aangekochte product wordt verzonden, dan kan de Klant een refertenummer/volgnummer ontvangen (per e-mail) waarmee hij de status van de zending via het Internet kan volgen en dit eenmaal het product werd afgehaald bij GOUDWERK BVBA. GOUDWERK BVBA verzoekt de Klant de status van de verzending steeds nauwgezet op te volgen en zich ervan te vergewissen dat hijzelf/zijzelf of een vertrouwenspersoon de levering in ontvangst kan nemen.

Controle van het verzendingspakket GOUDWERK BVBA raadt haar Klanten ook aan om het aangeboden verzendingspakket te controleren op uitwendige schade, zoals maar niet uitgesloten, scheuren en deuken, alvorens de afleveringsbon te ondertekenen voor ontvangst.

4.5. Verpakking van het product

Alle aangekochte en voor verzending overgemaakte producten worden door GOUDWERK BVBA verzonden in een degelijk, kwaliteitsvol en verzorgde doos waarin het aangekochte product wordt beschermd gedurende de zending en dat perfect als geschenkverpakking kan doorgaan.

4.6. Verzekering van het verzonden product

Risk-free Elke zending verzorgd door GOUDWERK BVBA in geval van een eerste levering naar een klant na aankoop is volledig verzekerd (risicovrij). In dit geval neemt GOUDWERK BVBA alle verzendingsrisico’s op zich. Om de veiligheid van de zending nog meer te garanderen, kan op het moment van de aanbieding van de zending (van het aangekocht product) om een handtekening verzocht worden. GOUDWERK BVBA verzoekt haar Klanten om zich ervan te vergewissen date hijzelf/zijzelf of een vertrouwenspersoon de levering in ontvangst kan nemen. Overgang van het risico Zodra de zending (van het aangekochte product) op het opgegeven afleveradres –al dan niet voor ontvangst- is afgeleverd, gaat het risico over op de Klant.

4.7. Gedeeltelijke levering

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle grondstoffen en/of bestelde producten in voorraad zijn), dan kan GOUDWERK BVBA iedere levering als een afzonderlijke levering beschouwen. In dit geval zal de Klant door een verantwoordelijke van GOUDWERK BVBA gecontacteerd worden om de bijkomende transportkosten te betalen.

4.8. Niet afhalen van de levering

Internet Klant Wanneer de Klant de zending (van het aangekochte product) niet of niet tijdig in ontvangst neemt of kan nemen, komt de zending terug naar GOUDWERK BVBA. GOUDWERK BVBA zal de Klant meedelen dat zij het aangekochte product bij zich houdt en zal de Klant uitnodigen om het aangekochte product binnen een termijn van 1 maand terug af te nemen. De Klant kan dan ofwel het aangekochte product komen afhalen nadat hij/zij de terugzendkosten heeft betaald aan GOUDWERK BVBA ofwel verzoeken, na vooreerst alle transportkosten te hebben betaald, om het aangekochte product te (ver)zenden naar een door hem/haar gekozen leveringsadres.

Niet Internet Klant De Klant wordt verzocht om het aangekochte product binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is GOUDWERK BVBA gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Klant van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het aangekochte product in kwestie).

Artikel 6. ZICHTBARE GEBREKEN

6.1. Zichtbare gebreken

GOUDWERK BVBA vraagt haar klanten uitdrukkelijk om de aangekochte en (af)geleverde producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Klant binnen vijftien (15) dagen na levering of ontvangstname op één van de verkooppunten zoals meegedeeld op de website(s) van GOUDWERK BVBA, aan GOUDWERK BVBA schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

6.2. Kosten van terugzending

Nadat de Klant werd gecontacteerd door een vertegenwoordiger van GOUDWERK BVBA kan de Klant verzocht worden het aangekochte product terug te zenden. In voorkomend geval moet de Klant hoe dan ook zelf instaan voor de kosten verbonden aan de terugzending van het aangekochte product aan GOUDWERK BVBA.

Artikel 7. RECHT VAN VERZAKING EN RUILING

7.1. Wettelijk verzakingsrecht

Volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna "Wet Marktpraktijken"), kan de Klant binnen 14 dagen na aflevering van het product, zonder het geven van een reden, zijn/haar verzakingsrecht uitoefenen. Overeenkomstig het Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het wetboek economisch recht kan de Klant evenwel geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Klant worden aangeboden of zijn vervaardigd (en dus niet rechtstreeks kunnen worden aangekocht op daisyverheyden.be) of juwelen of losse diamanten waarvoor een persoonlijke offerte werd opgemaakt. Alle artikelen die niet rechtstreeks kunnen worden aangekocht op daisyverheyden.be worden beschouwd als artikelen met een gepersonaliseerd karakter. De volgende lijst is een niet-uitputtend overzicht: juwelen op maat, juwelen met prijzen die moeten aangevraagd worden, losse diamanten met gewijzigde specificaties op speciaal verzoek van de Klant, edelstenen, artikelen op www.daisyverheyden.be die op gelijk welke manier aangepast zijn op verzoek van de Klant, etc.... Bij de meeste aankopen bij GOUDWERK is er steeds een termijn tussen betaling en ontvangstname. Af en toe is het echter mogelijk om een juweel dat voorradig is in onze galerie aan te kopen, betalen en meteen mee te nemen. Vanzelfsprekend is de retourgarantie na levering hier niet van toepassing, aangezien de Klant het juweel voor de betaling, aankoop en ontvangstname heeft kunnen beoordelen. Om misbruik te vermijden, is het recht van de retourgarantie enkel toepasbaar nadat de effectieve levering en ontvangst door de Klant van het bestelde en aangekochte artikel heeft plaatsgevonden. In het geval dat de klant een bestelling vóór de levering wenst te annuleren, zal er een waardevermindering en gemaakte administratiekost worden aangerekend.

7.2. Uitgebreid verzakingsrecht door GOUDWERK BVBA

Onverminderd het wettelijk verzakingsrecht (zie 7.1. Algemene Voorwaarden), biedt GOUDWERK BVBA aan haar Klanten (beperkt tot Klanten (Consument) die een privé persoon is) de mogelijkheid om tot dertig (30) dagen na aflevering van het aangekochte product, zonder het geven van een reden, zijn/haar verzakingsrecht uit te oefenen. Ook hier is de uitzondering qua verzakingsrecht overeenkomstig artikel 80, §4, 2° Wet Marktpraktijken (zie 7.1. Algemene Voorwaarden) van toepassing.

7.3. Voorwaarden verbonden aan het verzakingsrecht

In geval de Klant gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, is hij/zij verplicht het ontvangen product uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verlopen van de laatste dag van de dertig (30) dagen na de levering aan GOUDWERK BVBA te bezorgen De Klant zal vooreerst contact opnemen met een vertegenwoordiger van GOUDWERK BVBA van zijn/haar voornemen om af te zien van de aankoop. In het geval de Klant wenst gebruik te maken van diens retourrecht dan kan deze volgend formulier invullen. Nadat de Klant de vertegenwoordiger van GOUDWERK NV meedeelt dat hij zijn verzakingsrecht wil uitoefenen, moet het product op het hoofdkantoor van GOUDWERK nv, Sint-Sebastiaansstraat 22 in 8400 Oostende, België, aankomen binnen veertien (14) dagen na de laatste dag van het verzakingsrecht van 30 dagen is bereikt.

7.4. Terugzending van het aangekochte product bij verzaking

De retourzending van het aangekochte product dient te gebeuren op de zetel van GOUDWERK BVBA, alwaar het aangekochte product door een vertegenwoordiger van GOUDWERK BVBA in ontvangst moet worden genomen. De kosten (inclusief de verzekeringskosten) verbonden aan het terugzenden van het aangekochte product zijn steeds voor rekening van de Klant. Kosten als gevolg van een niet correcte naleving van de douane procedures ivm de herinvoer (van buiten de Europese Unie) van het aangekochte juweel zijn steeds voor de Klant. Het spreekt vanzelf dat eventueel aangerekende import of andere taxen als gevolg van deze herinvoer steeds op de Klant zal verhalen. GOUDWERK BVBA is nooit verantwoordelijk voor de (organisatie van de) terugzending en zal nooit tussenkomen voor het regelen van de verzekering hiervoor. GOUDWERK BVBA is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het aangekochte product ontstaat. De Klant moet het aangekochte product waarop hij/zij het verzakingsrecht laat gelden, verzenden naar de maatschappelijke zetel van GOUDWERK BVBA, gevestigd te 8400 Oostende, België, Sint-Sebastiaansstraat 22. Wij adviseren de Klant om diens aankoop met zorg te behandelen en deze terug te zenden in hun originele verpakking, volledig met alle documentatie en certificaten. Na ontvangst van de aankoop in ons hoofdkwartier te Oostende, zullen de goederen onderworpen worden aan een kwaliteitscontrole. Als een item in een ongeschikte staat ontvangen wordt kan GOUDWERK een vergoeding vragen, in waarde gelijk aan de waardevermindering van het item. GOUDWERK kan de retour van het item weigeren indien het item na het verlopen van de 30 dagen na aankoop wordt geretourneerd. Indien het ontbreken van de originele verpakking, documentatie, certificaten of in het geval van een beschadigd item dat leidt tot een waardevermindering van het item, kan GOUDWERK een schadevergoeding vragen gelijk aan deze waardevermindering.

7.5. Controle van het teruggezonden pakket bij verzaking en ruiling

Eenmaal het eerder aangekochte product in ontvangst werd genomen door GOUDWERK BVBA, zal het aangekochte product onderworpen worden aan een kwaliteitscontrole, waarmee we nagaan of de voorwaarden voor verzaking of de voorwaarden voor ruil van het aangekochte product, voldaan zijn en of de toestand van de geretourneerde items de waarde van de items op geen enkele manier verminderd. Indien het aangekochte product werd overgemaakt per retourzending, dan zal GOUDWERK BVBA aan de Klant een e-mail verzenden of per telefoon informeren met betrekking tot de ontvangst van de geretourneerde aankoop.

7.6. Terugbetaling van het aangekochte product

Indien de Klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in huidig artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt GOUDWERK BVBA binnen tien (10) dagen, na ontvangst van het aangekochte product en na de kwaliteitscontrole door een gevolmachtigde vertegenwoordiger/inspecteur van GOUDWERK BVBA, zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan GOUDWERK BVBA betaalde bedragen, na aftrek van de kosten zoals aangegeven onder punt 7.4 . De terugbetaling geschiedt via een bankoverschrijving op het rekeningnummer, dat GOUDWERK BVBA van de Klant hiertoe heeft gekregen. Om misbruik te voorkomen: in het geval de Klant, die reeds werd terugbetaald na het terugsturen van een vorige aankoop, een tweede aankoop wenst terug te sturen, zal een administratieve kost (5% van het aankoopbedrag) aangerekend worden.

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. Overdracht van eigendom

De eigendom van het door de Klant aangekochte product gaat, niettegenstaande een feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat hij/zij de betaling die verschuldigd is voor dit aangekochte product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

8.2. Het belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren van het product

De Klant mag de (aangekochte) producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. PRODUCT GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Het juwelenaanbod van Daisy Verheyden resulteert uit zeer bewuste en afgewogen keuzes met betrekking tot concept, stijl, kwaliteit, degelijkheid en veiligheid, waarbij de meest strenge richtlijnen van toepassing zijn. Alle juwelen worden in de verschillende stadia van het fabricageproces manueel vervaardigd en gecontroleerd door bedreven ambachtlui met jarenlange ervaring. Bovendien wordt elk afgewerkt juweel ook nog eens onderworpen aan een strenge algemene kwaliteitscontrole net voor verzending naar de klant.

9.1. Verborgen gebreken

GOUDWERK BVBA garandeert voor een periode van 20 jaar de aangekochte en geleverde producten tegen verborgen gebreken. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, GOUDWERK BVBA hiervan in kennis te stellen. Aan de Klant komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het (Belgisch) Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

9.2. Uitsluiting van garantie

Onverminderd het in artikel 9 van huidige Algemene Voorwaarden bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie op gebreken van hieronder beschreven aard: - indien het gebrek kan omschreven worden als slijtage en als normaal kan worden beschouwd; - indien het gebrek het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien het gebrek het gevolg is van in of aan het product aangebrachte veranderingen, onderhoud of reparaties door andere partijen; - indien geen aankoopbewijs kan worden voorgelegd; - indien de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; - in geval van verlies van diamant(en), tenzij uit interne experten analyse blijkt dat deze het gevolg zijn van een fabricagefout.

9.3. Vrijwaring door de Klant

De Klant is gehouden GOUDWERK BVBA te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen GOUDWERK BVBA zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

9.4. Kosten voor producten die uitgesloten zijn van garantie

Onderzoekskosten Voor de aangekochte producten die overeenkomstig huidig artikel zijn uitgesloten van garantie zal de Klant altijd de kosten dragen die verbonden zijn aan het achterhalen van een defect van het aangekochte product of een onderdeel van het product, of de kosten verbonden aan het onderzoek ervan.

Herstellingskosten Voor die aangekochte producten die overeenkomstig huidig artikel uitgesloten zijn van garantie en waar een herstelling zich opdringt zal GOUDWERK BVBA een kostenopgave opstellen. De Klant wordt voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de herstellingen door GOUDWERK BVBA, in de mate van het mogelijke, op de hoogte gebracht van de kostenopgave. De Klant heeft steeds de mogelijkheid om de kostenopgave te weigeren. In voorkomend geval zal de Klant diens eigendom retour ontvangen tegen de voorafgaandelijke betaling door de Klant van de verzendkosten en de onderzoekskosten.

9.5. Verval van eigendom

Bij gebreke aan betaling van de verzendkosten en de onderzoekskosten binnen de zes (6) maanden nadat aan de Klant de kostenbegroting werd bekendgemaakt,

Heeft GOUDWERK BVBA het recht deze kosten aan de Klant te factureren; Heeft GOUDWERK BVBA het recht de bewaringskosten aan de Klant te factureren (i.e. huur, verzekeringen, edm.); Heeft GOUDWERK BVBA het recht om een sekwester aan te stellen, met opdracht om het product van de Klant te verkopen, met kosten voor wie het behoort.

9.6. Beperking van de schade

Elke schade waartoe GOUDWERK BVBA om welke reden dan ook gehouden zou kunnen zijn aan een Klant, zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.7. Terugzending van het aangekochte product bij gebruik van productgarantie

De retourzending van het aangekochte product dient te gebeuren op de zetel van GOUDWERK BVBA, alwaar het aangekochte product door een vertegenwoordiger van GOUDWERK BVBA in ontvangst moet worden genomen. De kosten (inclusief de verzekeringskosten) verbonden aan het terugzenden van het aangekochte product zijn steeds voor rekening van de Klant. Kosten als gevolg van een niet correcte naleving van de douane procedures ivm de herinvoer (vanuit buiten de EG) van het aangekochte juweel zijn steeds voor de klant. GOUDWERK BVBA is nooit verantwoordelijk voor de (organisatie van de) terugzending en zal nooit tussenkomen voor het regelen van de verzekering hiervoor. GOUDWERK BVBA is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het aangekochte product ontstaat. De Klant moet het aangekochte product verzenden naar de maatschappelijke zetel van GOUDWERK BVBA, gevestigd te 8400 Oostende, België, Sint-Sebastiaansstraat 22. 9.8 Wettelijke minimumgarantietermijn

GOUDWERK hanteert wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten (indien blijkt dat dit een verborgen gebrek was of indien dit gebrek reeds aanwezig was voor de levering) aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. De commerciële garantie van GOUDWERK van 20 jaar heeft geen invloed op deze rechten. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. De klant dient GOUDWERK binnen de 2 maanden schriftelijk op de hoogte te brengen na de dag dat hij of zij het gebrek heeft vastgesteld.

Artikel 10. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN, AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Gebruik van apparatuur/aansluiting

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de informatica- en computerapparatuur, de hardware, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de software die hij/zij gebruikt om toegang te verkrijgen tot de website(s) van GOUDWERK BVBA. Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn de gevolgen voortvloeiend uit het gebruik en/of de slechte werking van de voormelde apparatuur, soft- en hardware, ten laste van de Klant.

10.2. Veiligheid en voorzorgen

De Klant verbindt er zich toe om bij het even welk probleem dat hij/zij ondervindt om toegang te krijgen tot de website(s) van GOUDWERK BVBA, evenals van eender welke probleem die hij/zij bij het gebruik van de website(s) van GOUDWERK BVBA zou ondervinden, GOUDWERK BVBA hiervan ogenblikkelijk in kennis te stellen.

10.3. Onbeschikbaarheid van de website(s)

De Klant kan GOUDWERK BVBA niet aansprakelijk stellen voor het enkele feit dat de website(s) van GOUDWERK BVBA tijdelijk of definitief onbeschikbaar zou worden ten gevolge van andere factoren dan de kwade trouw van GOUDWERK BVBA.

10.4. Aansprakelijkheid van GOUDWERK BVBA

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen volgt, en behoudens bedrog, kan GOUDWERK BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in hoofde van de Klant of enige derde te wijten aan:

de onmogelijkheid tot het creëren van enige verbinding noodzakelijk voor het tot stand brengen van de dienstverlening, onderbrekingen van deze verbinding, op welke wijze dan ook, of problemen bij de doorzending en de ontvangst van verrichtingen, voor zover te wijten aan derden; vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van de verrichtingen te wijten aan derden zoals bijvoorbeeld het niet of laattijdig bezorgen van bepaalde mededelingen door tussenpersonen voor telecommunicatie waarop de Klant een beroep doet; vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van de leveringen te wijten aan de derde waarop GOUDWERK BVBA beroept doet bij de uitvoering van de overeenkomst; fouten in de gegevens die aan GOUDWERK BVBA bezorgd worden door betrouwbaar geachte derden; indien de regelmatigheid van de website(s) in het gedrang zou worden gebracht tengevolge van handelingen, vergissingen of technische defecten ongeacht hun aard, oorsprong of oorzaak waarover GOUDWERK BVBA geen rechtstreekse controle heeft. Hieronder worden o.m., doch niet uitsluitend, begrepen:

overbelasting van het betrokken telecommunicatienetwerk aangeboden door de door de Klant gekozen operator; onvoldoende, onberekenbare, gebrekkige, foutieve of afwezige dienstverlening door een derde leverancier van diensten of goederen wiens tussenkomst vereist is om de dienstverlening te verzekeren; alle gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, staking, en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van GOUDWERK BVBA's wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd; beslissingen en verplichtingen opgelegd door de Belgische of andere overheden; hypertext links waar GOUDWERK BVBA geen controle over heeft, en die toegang verschaffen tot de website(s); onjuistheid of onvolledigheid van gegevens afkomstig uit derde bronnen; nalatigheid of fout van de Klant zelf.

10.5. Schadevergoeding

Indien GOUDWERK BVBA om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Klant dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het aangekochte product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom die betrekking hebben op de naam van GOUDWERK BVBA, de weergegeven informatie, de afbeeldingen, de mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website(s) berusten bij GOUDWERK BVBA, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. GOUDWERK BVBA verwijst naar hetgeen hoger reeds werd uiteengezet in haar Algemene Voorwaarden (zie art. 1.3., 1ste streepje Algemene Voorwaarden). Alle onder het label van GOUDWERK BVBA vervaardigde producten zijn beschermd door nationale en internationale wetten (o.a. intellectuele rechten) en behoren GOUDWERK BVBA toe. Het is verboden de (handels-) naam GOUDWERK en/of GOUDWERK BVBA, alsmede de onder het label van GOUDWERK BVBA vervaardigde sierraden en juwelen, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. De Klant verklaart dat de door hem/haar aangekochte producten enkel bestemd zijn voor privégebruik en nooit voor commerciële doeleinden. Niets in de Algemene Voorwaarden, alsmede geen enkele handeling bestaande uit het, op enigerlei wijze, downloaden of kopiëren van informatie en/of enig ander recht van GOUDWERK BVBA, kan beschouwd worden als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Klant of een derde. De Klant zal zich onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van GOUDWERK BVBA. Voor zover het om zijn eigen gegevens gaat of om informatiemateriaal dat zijn exclusieve eigendom is, mag de Klant het door GOUDWERK BVBA verstrekte informatiemateriaal downloaden, of afdrukken op papier, voor zover hij daarbij geen enkele vermelding van Copyright, ontheffing van aansprakelijkheid, of enige andere mededeling in de verstrekte informatie verwijdert, bewerkt of aanpast. Bij miskenning door de Klant van deze intellectuele rechten, en andere rechten van GOUDWERK BVBA, verbindt de Klant zich ertoe GOUDWERK BVBA te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van GOUDWERK BVBA of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

GOUDWERK BVBA zal de gegevens die door de Klant worden verstrekt verwerken in overeenstemming met haar Privacy Beleid, zoals weergegeven op de website(s) van GOUDWERK BVBA. GOUDWERK BVBA respecteert dienaangaande de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 13. WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAAARDEN, DE OFFERTES EN DE AANGEBODEN PRODUCTEN

13.1. Doorvoeren van wijzigingen

GOUDWERK BVBA kan de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden, de tarieven op de website(s) en de aangeboden producten ten allen tijde wijzigen (met uitzondering voor de producten met een gegarandeerde vaste prijs), en zal dit voordat de wijziging in voege treedt, door publicatie op de website(s) kenbaar maken aan de Klant. Huidig artikel laat de bepalingen van art. 1.4. Algemene Voorwaarden ongewijzigd.

13.2. Aanvaarding van de wijzigingen en/of aanpassingen

De doorgevoerde wijzigingen zijn van toepassing vanaf de publicatie ervan op de website(s) van GOUDWERK BVBA Het (verdergezet) gebruik van de website(s) na de publicatie van de gewijzigde of aangepaste algemene voorwaarden, wordt aanzien als de aanvaarding van de in de algemene voorwaarden gewijzigde en/of aangepaste bepalingen. Het is de Klant steeds aangeraden om op regelmatige tijdstippen kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Artikel 14. GELDIGHEID EN AFSTAND VAN RECHT

14.1. Geldigheid

De niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen uit onderhavige Algemene Voorwaarden zal in geen geval leiden tot de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid, of nietigheid van de overige bepalingen opgenomen in de Algemene Voorwaarden. In het geval waarin de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een clausule onbetwistbaar vast komt te staan, zal deze clausule voor niet geschreven gehouden worden.

14.2. Niet verzaking

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 15. GESCHILLENREGELING, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1. Geschillenregeling

GOUDWERK BVBA streeft er naar al haar Klanten tevreden te stellen. Mocht er naar aanleiding van de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of de tussen de Klant en GOUDWERK BVBA tot stand gekomen overeenkomsten enige discussie ontstaan, dan wordt de Klant uitgenodigd om zonder dralen contact op te nemen met één van de verantwoordelijken van GOUDWERK BVBA GOUDWERK BVBA stelt alles in het werk om de gerezen problemen, opmerkingen en/of klachten allerhande op een constructieve manier tot een goed einde te brengen, maar altijd met referentie naar de “Algemene voorwaarden”. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link. Aangezien we de professionele integriteit van ons personeel hoog in het vaandel dragen, informeren we dat geen enkele vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijk gedrag, beledigingen en ongegronde beschuldigingen aan het adres van één van de werknemers van GOUDWERK BVBA getolereerd zal worden en rechtstreeks zal resulteren in een overdracht van de communicatie met ons gespecialiseerd juridisch team. In dit opzicht, willen we benadrukken dat GOUDWERK BVBA principieel steeds de noodzakelijke juridische stappen zal ondernemen (inclusief het opstarten van een gerechtelijke procedure) om zichzelf te beschermen tegen elke vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijk gedrag, beledigingen en ongegronde beschuldigingen.

15.2. Bevoegde rechter

Indien partijen onderling geen minnelijke regeling hebben kunnen nastreven dat tot een adequate oplossing heeft geleid, zijn –zonder afbreuk te doen aan de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991- de rechtbanken van het arrondissement Oostende (België) exclusief bevoegd om van het geschil tussen partijen kennis te nemen. De voertaal voor alle juridische geschillen zal Nederlands zijn. Om de communicatie met de andere partij te vergemakkelijken kan GOUDWERK BVBA – naar eigen goeddunken – opteren voor de Engelse taal, maar dit kan in geen enkel geval als verplichting beschouwd worden.

15.3. Toepasselijk recht

Alle aanbiedingen en overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en dit volgens de ‘land-van-oorsprong-theorie', met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 16. DIVERSE BEPALINGEN De maatschappelijke zetel GOUDWERK BVBA is gevestigd te 8400 Oostende, België, Sint-Sebastiaansstraat 22, BTW BE 0867.351.729, RPR Oostende. Voor vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. de diensten, bestellingen, het privacybeleid, de algemene voorwaarden van GOUDWERK BVBA kan u zich steeds wenden tot: - e-mail: info@daisyverheyden.be - telefoon: +32 477 75 08 41 (alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u) - postadres: GOUDWERK BVBA, Sint-Sebastiaansstraat 22, 8400 Oostende, België

Juridische informatie en privacy-beleid

1. JURIDISCHE INFORMATIE

Algemeen Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.daisyverheyden.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe de gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven in het ‘Juridische informatie en privacy-beleid', en de ‘Algemene Voorwaarden GOUDWERK BVBA' (zoals weergegeven op de website van GOUDWERK BVBA) na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door GOUDWERK BVBA, Sint-Sebastiaansstraat 22, 8400 Oostende, Belgie, BTW BE 0867.351.729, RPR Oostende.

Intellectuele eigendomsrechten Alle onder de naam en het label van GOUDWERK BVBA vervaardigde sierraden en juwelen, evenals de teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door nationale en internationale wetten (o.a. intellectuele rechten) en behoren GOUDWERK BVBA toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van GOUDWERK BVBA de (handels-)naam ‘Daisy Verheyden' en/of ‘GOUDWERK BVBA' alsmede de onder het label van GOUDWERK BVBA vervaardigde sierraden en juwelen, en de op en via deze website aangeboden informatie te gebruiken, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van GOUDWERK BVBA of van derden, verbindt U zich ertoe GOUDWERK BVBA of de derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van GOUDWERK BVBA of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Aansprakelijkheid van GOUDWERK GOUDWERK BVBA verwijst voor zoveel als nodig naar haar Algemene Voorwaarden zoals die op de website van GOUDWERK BVBA zijn gepubliceerd. In elk geval besteedt GOUDWERK BVBA veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. GOUDWERK besteedt de grootste zorg aan de informatie die we meegeven op onze website. Wij kunnen nochtans niet garanderen dat deze informatie altijd volkomen foutloos is. Indien de informatie die wij meegeven een vergissing bevat die voor de gemiddelde consument duidelijk herkenbaar moet zijn, aanvaarden wij voor deze vergissing geen aansprakelijkheid. Bijgevolg, en ondanks haar betrachting om zo correct mogelijke informatie te verschaffen, staat GOUDWERK BVBA in geen geval in voor:

voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan; mogelijke virussen, indien deze, ondanks de voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. GOUDWERK wijst alle aansprakelijkheid af voor elke en enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. De producten die op de website(s) van GOUDWERK BVBA zijn beschreven en afgebeeld geven een overzicht weer van het volledige gamma van GOUDWERK BVBA De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de bezoeker/klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen. De bezoeker moet vooreerst zijn aankoopintentie bekend maken en de Algemene Voorwaarden aanvaarden, alvorens GOUDWERK BVBA een aanbod tegen gegarandeerde vaste prijs kan formuleren. GOUDWERK BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

2. PRIVACYBELEID VAN GOUDWERK BVBA

3. VRAGEN, KLACHTEN OF OPMERKINGEN

Vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. het privacybeleid van GOUDWERK BVBA kan u zich wenden tot: - e-mail: info@daisyverheyden.be - telefoon: +32 477 75 08 41 (alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u) - postadres: GOUDWERK BVBA, Sint-Sebastiaansstraat 22, 8400 Oostende, België Oostende, 4 september 2023